Hoe solliciteren kandidaat-Kamervoorzitters?

Gerdi Verbeet (PvdA) is herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Ze kreeg dinsdag 94 stemmen. Haar uitdager Charlie Aptroot van de VVD moest het doen met 54 stemmen. Hoe hebben ze gesolliciteerd?

Aan de leden van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

 Den Haag, 21 juni 2010

 Geachte medeleden,

In de afgelopen parlementaire periode zijn belangrijke initiatieven genomen om het vertrouwen van de burger in de volksvertegenwoordiging te vergroten en de effectiviteit van ons werk te verhogen. De motie Schinkelshoek heeft tot een nuttige bezinning op het functioneren van de Kamer geleid. De aanbevelingen van het rapport “Vertrouwen en zelfvertrouwen” zijn overgenomen en de uitvoering is in gang gezet. Er is in dat verband veel werk aan de winkel, waaraan ik graag mijn bijdrage wil leveren.  Mede met het oog daarop stel ik mij opnieuw beschikbaar voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer.

In de achter ons liggende jaren heb ik me samen met het Presidium ingezet voor een sterke positie van de Kamer. Ik heb voor en achter de schermen de rechten van de Kamer krachtig verdedigd. Mijn inzet was en is om het voorzitterschap dienstbaar te maken aan een helder en goed verloop van het debat. Het is belangrijk om debatten fair, ordelijk en aantrekkelijk te houden. “Fluiten met gevoel voor de wedstrijd” is cruciaal. Het gaat om méér dan alleen de orde. Ik heb bij voorbeeld de ministers en staatssecretarissen eraan gehouden dat zij binnen de hun toegemeten tijd duidelijke antwoorden gaven. En het resultaat moet zichtbaar zijn. Van ieder plenair debat wordt thans een korte samenvatting op de website van de Kamer geplaatst waarin ook de toezeggingen van de bewindslieden zijn opgenomen.
Voor de komende parlementaire periode zie ik als bijzondere aandachtspunten de versterking van de onderzoeksfunctie van de Kamer en de kwaliteit van het wetgevingsproces. Ook zal ik bevorderen dat de Kamer de mogelijkheden benut die het verdrag van Lissabon de nationale parlementen geeft inzake Europees beleid en besluitvorming. Videoconferencing kan daarbij een hulpmiddel worden. Verder zou de Kamer moeten nagaan of het mogelijk is, met behoud van hoge kwaliteit, haar eigen procedures bij wetgeving te versnellen. Een punt van aandacht is hoe de Kamer omgaat met actualiteiten in de spoeddebatten en het vragenuur. Daarop is binnen en buiten de Kamer kritiek. Ik zou graag met de Commissie voor de werkwijze nagaan of er een betere methode is om actuele zaken te agenderen, uiteraard zonder afbreuk te doen aan rechten van minderheden of van individuele volksvertegenwoordiger. Respect voor minderheden en voor de rechten van de individuele volksvertegenwoordiger moet een kenmerk zijn van het functioneren van de Kamervoorzitter. 
In overeenstemming met artikel 50 van de Grondwet vertegenwoordigt de Tweede Kamer het gehele volk. In dat verband past ons een hartelijk ontvangstklimaat en een goed gastheerschap. Wij staan open voor jong en oud, voor mensen met beperkingen en voor vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke groeperingen. Ik ben er trots op dat het aantal scholieren dat een bezoek aan de Kamer heeft gebracht ten opzichte van drie jaar geleden is verdubbeld. Kamerleden zijn de beste ambassadeurs van de parlementaire democratie. Speciale programma’s kunnen dat ondersteunen.

 Geachte medeleden, ik ben nog net zo gemotiveerd voor het voorzitterschap als drie en een half jaar geleden. Ik verwacht met de ervaring van de vorige periode op een goede wijze het voorzitterschap te kunnen voortzetten en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende Tweede Kamer. Ik zie uit naar een debat met de Kamer over mijn kandidatuur.

Met vriendelijke groet,

 Gerdi A. Verbeet

De brief van Charlie Aptroot:

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Den Haag, 21 juni 2010.

Geachte collega’s,

Hierbij stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Graag wil ik mijn motivatie voor deze kandidatuur hieronder toelichten.

Door mijn ruime ervaring als volksvertegenwoordiger en als voorzitter meen ik te voldoen aan de vereisten wat betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, zoals vastgelegd in de profielschets. Zestien jaar was ik lid van de gemeenteraad van Wassenaar en  vier jaar van provinciale staten van Zuid-Holland en inmiddels ben ik ruim 7 jaar lid van de Tweede Kamer. Ik was plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een raadscommissie en voorzitter van de vertrouwenscommissie van provinciale staten van Zuid-Holland. De afgelopen jaren was ik achtereenvolgens voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor de Rijksuitgaven. Ook in het bedrijfsleven heb ik vele bestuursfuncties vervuld, waaronder bestuurslid van brancheorganisaties en het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerd fonds.

 In al die functies is gebleken dat ik goed in staat ben de onafhankelijke rol van voorzitter te vervullen en het gezamenlijk belang te dienen. Ik ben mij er terdege van bewust dat de rol van de Voorzitter van de Kamer een geheel andere is dan de rol van een lid van een fractie.

 Mijn motivatie voor de kandidatuur is niet alleen dat ik in hart en nieren een volksvertegenwoordiger ben en dat de voorzittersrol bij mij past, ik ben extra gemotiveerd  omdat ik vind dat de Kamer beter kan en moet functioneren. Daarbij gaat het zowel om de inrichting en het verloop van vergaderingen, bijvoorbeeld het vragenuur, als om de organisatie van de Tweede Kamer zelf.

Het Kamerlidmaatschap is een veeleisende functie. Wij dragen grote verantwoordelijkheid als medewetgever en controleur van de regering. Daarnaast is er een flinke werklast en bovendien een enorme druk vanuit de bevolking en de media. Vanaf de dag dat ik Kamerlid werd ben ik onder de indruk van de inzet van de medewerkers van de Kamer. Niettemin is het naar mijn mening noodzakelijk dat de organisatie zijn eigen functioneren meer gaat bekijken vanuit de functie van het Kamerlid. Voor deze functie is optimale ondersteuning noodzakelijk, of het nu gaat om automatisering en telefonie of de beschikbaarheid van de diensten. Te vaak gebeurt het dat tijd niet efficiënt kan worden ingedeeld door beperkingen in de organisatie. Graag wil ik mij inzetten om in overleg met het Presidium, het Management Team, de commissie voor de Werkwijze en de medewerkers de organisatie nog beter te richten op het optimaal kunnen functioneren van de Kamerleden.

Voor het voorzitterschap zullen mijn jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger en ondernemer goed van pas komen. Aan de ene kant weet ik als ervaren Kamerlid wat het is om volksvertegenwoordiger te zijn en ken ik de procedures. Aan de andere kant ben ik met mijn jarenlange ervaring als ondernemer gericht op een efficiënte en effectieve aanpak, waarbij de dienstbaarheid aan de klant en de gebruiker centraal staat. Zo kunnen kennis en vaardigheden van beide werelden gecombineerd worden, zonder daarbij evenwel het eigen karakter van het Kamerbedrijf uit het oog te verliezen.

Als voorzitter tijdens vergaderingen wil ik mij enerzijds inzetten voor ruimte in het debat en anderzijds voor het voorkomen van onnodige herhalingen. Scherp zal ik er daarbij op toezien dat de tijd voor beantwoording van vragen daar ook daadwerkelijk voor wordt gebruikt, in plaats van de vraag te ontwijken, gegeven informatie te herhalen of andere zaken aan de orde te stellen.

Door het functioneren van de Tweede Kamer te verbeteren zal het aanzien en het gezag van het parlement versterkt worden, wat van groot belang voor onze democratie is. Daar wil ik mij  de komende jaren volledig voor inzetten.

Graag ben ik bereid mijn kandidatuur voor het voorzitterschap tijdens het debat nader toe te lichten.

 Met vriendelijke groet,

 Charlie Aptroot

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s