Wat is nu echt controversieel?

De lijst van controversiële onderwerpen zoals vandaag door de Tweede Kamer is vastgesteld. Overigens kunnen daar de komende weken nog onderwerpen bij komen. 

TWEEDE  KAMER  DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2009-2010
 
 
   
32 333 Verdere behandeling van aanhangige stukken
   
   
Nr. 14 LIJST VAN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN ZOALS VASTGESTELD DOOR DE KAMER OP 11 MAART 2010
  Ontvangen 11 maart 2010
     

     

A. Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Geen onderwerpen

 

B. Europese Zaken

Geen onderwerpen

 

C. Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

 

Geen

Overig

 1. 32123-V-66
  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 06-01-2010
  Regeringsreactie op AIV advies no. 66: Demografische Veranderingen en Ontwikkelingssamenwerking
 2. 27925-369
  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17-11-2009
  Volkenrechtelijke kaders voor terrorismebestrijding
 3. 2010Z02462
  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 08-02-2010
  Verzoek van de commissie BUZA om een reactie op een brief van de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’is van Nederland en een brief van de Nederlandse Koptische Stichting
 4. 31263-40
  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 08-01-2010
  Verslag van het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Bangladesh van 11 t/m 15 oktober 2009 en van zijn bezoek aan Pakistan van 16 t/m 18 november 2009
 5. 26150-82
  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10-12-2009
  64e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties / mensenrechtenresoluties in de Derde Commissie
 6. 30573-52
  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20-11-2009
  Voortgang van de pilot circulaire migratie
 7. 30573-54
  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 26-01-2010
  Voortgangsrapportage over de ontwikkelingen op het gebied van internationale migratie en ontwikkeling
 8. 31250-71
  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 12-01-2010
  Reactie op het verzoek van de commissies BuZa betreffende een voortgangsrapportage naar aanleiding van de notitie Landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden
 9. 31250-72
  Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 20-01-2010
  Aanbieding notitie “Groei, armoede en ongelijkheid”

10.  31700-V-103
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 09-06-2009
Aanbieding AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’

11.  32123-V-60
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15-12-2009
Beleidsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties

12.  2010Z02069
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 02-02-2010
Uitspraken van President Chávez over de Nederlandse Antillen en Aruba

13.  29653-9
Brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 17-12-2009
Reactie op verzoek van de commissie voor BuZa inzake het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben

 

D. Justitie

 

Wetsvoorstellen

 1. 30880
  Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

 

 1. 31549
  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

 

 1. 31714
  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

 

 1. 31797-(R1871)

      [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 1. 31841
  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

 

 1. 32044
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

 

 1. 32045
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

 

 1. 32168
  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

 

 1. 31797-(R1871)

            [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 1. 32319
  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

 

Overig

 

 1. 19637-1314
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 14-12-2009
  Standpuntverkennende notitie ‘Visie op bescherming’

 

 1. 2009Z12747
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 30-06-2009
  Reactie m.b.t. de WWB-uitkering van jonge slachtoffers van mensenhandel
 2. 24077-239
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11-09-2009
  Hoofdlijnenbrief drugsbeleid
 3. 24587-323
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 05-03-2009
  Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Noord, locatie De Marwei
 4. 24587-329
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 06-04-2009
  Inspectierapport Doorlichting PI Noord, locatie De Grittenborgh
   
 5. 24587-354
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 08-07-2009
  Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem
 6. 24587-357
  Brief van de minister van Justitie d.d. 10-08-2009
  Aanbieding Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere
 7. 24587-373
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 15-01-2010
  Inspectiejaarplan 2010 Inspectie voor de Sanctietoepassing
 8. 24587-374
  Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 01-02-2010
  Inspectierapport Doorlichting PI Rijnmond, locatie De Schie

10.  24587-376
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-02-2010
Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam

11.  27062-64
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 11-12-2009
Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen

12.  28638-42
Brief van de minister van Justitie d.d. 09-06-2009
Toezeggingen en motie mensenhandel

13.  28638-45
Brief van de minister van Justitie d.d. 01-10-2009
Reactie op het rapport ‘In gesprek met slachtoffers van loverboys’ van Rood – Jong in de SP’

14.  28638-46
Brief van de minister van Justitie d.d. 19-11-2009
7e rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel en taakuitbreiding

15.  28638-47
Brief van de minister van Justitie d.d. 21-01-2010
Reactie op 7de rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

16.  29270-25
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 23-01-2009
Inspectierapport “Doorlichting RN Roermond”

17.  29279-81
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 06-11-2008
Advocatentuchtrecht

18.  29279-86
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 16-12-2008
Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak

19.  29452-125
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 26-01-2010
Rapport bij het afsluiten van een doorlichtingsronde langs de forensisch psychiatrische centra (fpc) door de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

20.  29452-126
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 27-01-2010
Financiële vergoedingen in de tbs-sector

21.  29838-14
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17-01-2009
Aanbieding rapport “Ups and downs” inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming

22.  29838-22
Brief van de minister van Justitie d.d. 02-11-2009
Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht

23.  29838-24
Brief van de minister van Justitie d.d. 28-01-2010
Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron

24.  29838-26
Brief van de minister van Justitie d.d. 23-02-2010
Beantwoording vragen commissie Justitie inzake de heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik van muziekvideo’s op internet

25.  31051-6
Brief van de minister van Justitie d.d. 02-02-2010
Oordeel College bescherming persoonsgegevens over toepassingen automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Ijsselland

26.  31700-VI-110
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-03-2009
Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

27.  31731-5
Brief van de minister van Justitie d.d. 26-11-2009
Onderzoeksrapport ‘Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken’

28.  32123-VI-73
Brief van de minister van Justitie d.d. 07-12-2009
Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008

29.  32123-VI-83
Brief van de minister van Justitie d.d. 27-01-2010
Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken

30.  32123-VI-84
Brief van de minister van Justitie d.d. 29-01-2010
Verdere vergroting slagvaardigheid strafrecht, waaronder het snelrecht en het supersnelrecht

31.  32123-VI-85
Brief van de minister van Justitie d.d. 29-01-2010
WODC-onderzoek ‘Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt’

32.  32123-VI-86
Brief van de minister van Justitie d.d. 24-02-2010
Inhuur van externen bij Justitie

33.  32175-2
Brief van de minister van Justitie d.d. 16-11-2009
Huwelijksdwang en achterlating

34.  32320-1
Brief van de minister van Justitie d.d. 16-02-2010
Rapport “Wet koop onroerende zaken; de evaluatie”

35.  29838-18
Rapport van de werkgroep Auteursrecht

36.  23490-545
Brief van de minister van Justitie d.d. 17-02-2009
EU evaluatieverslag over Nederland betreffende de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de bijbehorende procedures van overlevering tussen de lidstaten/evaluatie Overleveringswet

37.  29528-6
Brief van de minister van Justitie d.d. 20-11-2009
Eindrapport Mediation Monitor 2005-2008

38.  21501-20-466
Brief van de minister van Justitie d.d. 10-02-2010
Herziene adoptieverdrag van de Raad van Europa

39.  31265-30
Brief van de minister van Justitie d.d. 21-01-2010
Overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

40.  31265-29
Brief van de minister van Justitie d.d. 14-01-2010
Notitie en rapporten van de Inspectie jeugdzorg inzake interlandelijke adoptie

41.  31700-VI-117
Brief van de minister van Justitie d.d. 15-04-2009
Reactie inzake twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04 ) t.a.v. raadsman bij het politieverhoor

42.  32123-VI-77
Brief van de minister van Justitie d.d. 16-12-2009
Consultatie van een raadsman voorafgaand aan het politieverhoor

43.  29911-34
Brief van de minister van Justitie d.d. 02-11-2009
Beschrijving van sturing op de multidisciplinaire aanpak en aanstelling landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit bij het Openbaar Ministerie

44.  31388
Brief van de minister van Justitie d.d. 09-06-2008
Rapport Signaleren van fraude

45.  29911-33
Brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17-09-2009
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

 

E. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Wetsvoorstellen

 1. 32280
  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp
 2. 31832
  Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)
 3. 32241
  Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht
 4. 32240
  Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar
 5. 32221
  Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers
 6. 32220
  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Overig

 1. 31117-38
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12-02-2010
  Meldkamers in Nederland
 2. 29628-191
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  d.d. 12-02-2010
  Stand van zaken ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland
 3. 29628-190
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 09-02-2010
  Instroom en behoud van recherchekundige zij-instromers
 4. 29628-189
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 02-02-2010
  Kabinetsreactie en rapport kwaliteitsonderzoek naar de leergangen politiële verkeersspecialist en politiële milieuspecialist aan de school van handhaving 2009.
 5. 29628-186
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27-01-2010
  Kabinetsreactie op het IOOV-rapport over noodhulp door de Nederlandse politie

 

 1. 29628-165
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 07-12-2009
  Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

 

 1. 29628-164
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24-11-2009
  Nadere indeling en aantallen operationele sterkte
 2. 29628-162
  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 16-11-2009
  Doorontwikkeling politiebestel
 3. 31142-17
  Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21-12-2009
  Inrichting verkiezingsproces

10.  2009Z2512
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21-12-2009
Afschrift van brief aan de Kieskring 4, gemeente Zwolle, inzake opmerkingen en aanbevelingen over de evaluatie van de Europese verkiezing

11.  31142-18
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 04-02-2010
Aanbieding advies Kiesraad over de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

12.  32123-VII-10
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12-11-2009
Programmatuur voor het berekenen van de uitslag van een verkiezing

13.  31142-16
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30-10-2009
Evaluatie van de verkiezing van de Nederlandse leden voor het Europees Parlement

14.  31700-VII-86
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 05-06-2009
Programmatuur centraal stembureau voor het berekenen van de uitslag van de verkiezing

15.  31142-14
Brief van de minister van Defensie, Middelkoop d.d. 03-06-2009
De stemprocedure voor militairen in Uruzgan voor de Europese verkiezingen 2009

16.  31570-14
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 22-12-2009
Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet

17.  31544-10  

            [Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 

18.  22112-962
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10-11-2009
Afschrift brief aan Europese Commissie over Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

19.  31832-5
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 02-03-2009
Reactie op verzoek van Cie BZK m.b.t. wetsvoorstel 31832 / Awgb

20.  27017-44
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 01-09-2008
Reactie op visienota VGS (homo)seksualiteit en reformatorisch onderwijs

21.  28481-4
Brief van de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties d.d. 18-12-2006
Aanbieding evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

22.  28481-3
Brief van de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties d.d. 23-06-2005
Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling

23.  28481-6
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29-09-2009
Tweede deel kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646 BW

24.  28481-5 – Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19-12-2008
Eerste deel van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 7:646

25.  29614-20
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 20-01-2010
Aanbieding van het rapport “Bouwstenen van burgerschap. Een onderzoek in het kader van het Handvest voor Verantwoordelijk Burgerschap.”

26.  29614-19
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17-12-2009
Aanbieding weekkalender 2010 over verantwoordelijk burgerschap

27.  30184-29
Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24-11-2009
Toezending werkprogramma Burgerparticipatie

 

F. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Wetsvoorstellen

 1. 32316
  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

 

 1. 31997
  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs
 2. 32193
  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces
   
 3. 32253
  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)
   
 4. 32263
  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Overig

 1. 32123-VIII-92
  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 01-12-2009
  Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad “Naar doelmatiger onderwijs”
 2. 31293-67
  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma d.d. 22-02-2010
  Aanbieding eindrapport Kafkabrigade
 3. 2009Z25065
  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 21-12-2009
  Afschrift van brief aan CVO te Sleewijk inzake afschaffing vakantiespreiding
 4. 27451-112
  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 10-02-2010
  Deelnemersaantallen mbo en resultaten School Ex programma
 5. 31524-38
  Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 11-12-2009
  Aanbieden verkenning Onderwijsraad Ontwikkelingsrichtingen voor het middelbaar beroepsonderwijs
 6. 32123-VIII-112
  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 03-02-2010
  Reactie op de motie van het lid Atsma c.s. over het beperken van de doorgifte van buitenlandse zenders/begroting OCW 2010
 7. 32123-VIII-106
  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  d.d. 18-01-2010
  Reactie op moties en amendementen begroting OCW 2010 (32123 VIII)
 8. 32123-VIII-103
  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  d.d. 18-12-2009
  Consultatiedocument toekomstverkenning publieke omroep
 9. 32123-VIII-102
  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  d.d. 11-12-2009
  Aanbieding Voortgangsrapportage Lastendruk OCW

10.  31288-56
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17-06-2009
Nieuwe Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

11.  31821-73
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 03-11-2009
Notitie stelselvergelijking onderwijsaanbod in MBO en HO

12.  30420-142
Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30-10-2009
Tweede voortgangsrapportage over het emancipatiebeleid voor vrouwen 2009

13.  30420-150
Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 11-12-2009
Reactie n.a.v. de eerder gevoerde Algemeen Overleg over emancipatie inzake studerende moeders in het Hoger Onderwijs

 

G. Financiën

 

Wetsvoorstellen

 1. 32292
  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)
 2. 32303
  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait
 3. 30061
  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen
 4. 30922
  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)
 5. 32131
  Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)
 6. 32036
  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)

Overig

 

 1. 31580-3
  Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16-10-2009
  Eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging Toeslagen en evaluatie Awir
 2. 31083-33
  Brief van de minister van Financiën d.d. 02-09-2009
  Introduceren van een zogenoemde “marktmeester”
 3. 31369-5
  Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 15-12-2008
  Verdeling Vpb-druk en renteproblematiek

 

H. Rijksuitgaven

Geen onderwerpen

 

I. Defensie

 

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

 1. 26488-208
  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 02-12-2009
  JSF Afdrachtpercentage
 2. 26488-214
  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 01-02-2010
  Uitstel beantwoording vragen inzake JSF business case en het afdrachtpercentage
 3. 26488-219
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 22-02-2010
  Beantwoording vragen commissie DEF inzake de geluidsbelasting van de JSF
 4. 32123-X-100
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-02-2010
  Beantwoording vragen commissie DEF over de vertraging van het project ‘Tactical Indoor Simulation’ (TACTIS)
 5. 26488-218
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-02-2010
  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Amerikaanse besluitvorming over de tweede motor voor de F-35
 6. 26488-217
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16-02-2010
  Herstructurering F-35-programma
 7. 26488-216
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 15-02-2010
  Reactie op presentatie ‘Joint Programs TOC Affordability, Cost Department, Naval Air Systems’
 8. 26488-215
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 01-02-2010
  Reactie op het NRC-artikel “Guardian: VK halveert bestelling JSF-gevechtsvliegtuigen
 9. 26488-213
  Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 28-01-2010
  Vervolgstappen project Vervanging F-16

10.  26488-211
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 07-01-2010
Informatie over de geluidsbelasting van de JSF

11.  26488-209
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 15-12-2009
Informatie over eventuele deadline voor de ondertekening van het contract voor de aanschaf van het tweede JSF-testtoestel

12.  26488-207
Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 30-11-2009
Einde Arbitrage JSF Businesscase

13.  26488-204
Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16-11-2009
Verloop Arbitrage JSF businesscase

14.  26488-205
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 20-11-2009
Reactie op verzoek van de commissie voor Defensie over de stand van zaken van de bestellingen van JSF-partnerlanden

15.  32123-X-42
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19-11-2009
Correctie op de Memorie van Toelichting m.b.t. het project Vervanging F-16 in de defensiebegroting 2010

16.  26488-203
Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 09-11-2009
Arbitrage inzake de JSF businesscase

17.  26488-202
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 27-10-2009
Lijst van vragen en antwoorden inzake budget vervanging F-16

18.  26488-201
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 26-10-2009
Reactie op rapport van het CBO over de toekomstige samenstelling van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten en over het rapport van het CSBA over het begrotingsvoorstel van het Amerikaanse ministerie van Defensie voor begrotingsjaar 2010.

19.  26488-200
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16-10-2009
Lijst van vragen en antwoorden over de Geluidscontouren F-35

20.  26488-199
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 29-09-2009
Vervolgstappen dossier vervanging F-16

21.  26488-193
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 10-07-2009
Geluidsopnames JSF – F-15 – F-16

22.  2009Z12983
Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 01-07-2009
Reactie op verzoek van de commissies voor Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven m.b.t. de correspondentie met Gripen International AB

 

J. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wetsvoorstellen

 1. 32323
  Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

 

Overig

 1. 27428-154
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 03-02-2010
  Trendanalyse Biotechnologie 2009
 2. 28737-19
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 25-01-2010
  Implementatiedatum ZBO-status NEa
 3. 31209-71
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 21-01-2009
  Rapport “Schoon Fossiel”
 4. 31209-113
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 02-02-2010
  Aanbieding voortgangsrapportage Taskforce Verlichting
 5. 32123-XI-20
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 02-12-2009
  Stand van zaken project Zuidas
 6. 30844-47
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 04-12-2009
  Voortgang actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling
 7. 31500-16
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  d.d. 22-09-2009
  Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (“Amvb Ruimte”)

 

K. Verkeer en Waterstaat

 

Wetsvoorstellen

 

 1. 32314
  Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)
   
 2. 32288
  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief
 3. 32304
  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)
 4. 32216
  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

Overig

 

 1. 23645-346
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 09-02-2010
  Informatie over de wijziging Wet personenvervoer 2000 inzake concessieverlening grote steden
 2. 31987-5
  Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 23-02-2010
  Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet
 3. 31986-5
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-02-2010
  Brief waterschapslasten en antwoord vragen Jansen over de stijging van de waterschapslasten
 4. 31986-4
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 11-02-2010
  Aanpassen Waterschapsbesluit in verband met belastingen
 5. 2010Z03455
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 18-02-2010
  Afschrift brief van Port of Rotterdam over windparken op zee
 6. 2010Z03049
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-02-2010
  Reactie m.b.t. wetgeving heien op zee
 7. 27625-155
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 21-12-2009
  Uitvoering proef heveltrap
 8. 28966-21
  Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 15-01-2010
  Tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (BWK)
 9. 27625-153
  Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 11-12-2009
  Doelmatig waterbeheer

10.  30080-43
Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 12-01-2010
CPB beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen

11.  32308-1
Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 29-01-2010
Structuurvisie Afsluitdijk

12.  31710-12
Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 22-12-2009
Aanbieden Nationaal Waterplan

13.  31936-6
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-09-2009
Bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201

14.  26959-131
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 03-02-2009
Advies commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

15.  31936-8
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 05-10-2009
Marktprognose voor het luchtverkeer

16.  29665-150
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16-02-2010
Jaarverslag van de Alderstafel over 2009

17.  29665-147
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 17-11-2009
Voortgang Aldersproces in de regio
 

18.  31936-5
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 27-08-2009
Stand van zaken van de regionale Alderstafels in de regio’s Eindhoven en Lelystad.

19.  31936-7
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 24-09-2009
Antwoorden op nadere vragen (31936 nr.4) van de commissie inzake de Luchtvaartnota

20.  31936-4
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 28-07-2009
Beantwoording vragen commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota

21.  31936-1
Brief van de d.d. minister van Verkeer en Waterstaat 17-04-2009
Aanbieding Luchtvaartnota “Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie”
 

22.  32216-8
Brief van de van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-02-2010
Presentatie technische briefing wet kilometerprijs

23.  32216-7
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12-01-2010
Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies

24.  32216-5
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 13-11-2009
Aanbieding achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport “effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs” en “Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing”

25.  29398-197
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 15-12-2009
Voortgang stedelijke distributie en Langere en Zwaardere Vrachtauto’s

26.  31089-69
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 24-12-2009
Standpunt Omlegging A9 Badhoevedorp

27.  31710-11
Brief Algemene Rekenkamer d.d. 10-11-2009
Bevindingen Algemene Rekenkamer programma Zwakke Schakels Kust

 

L. Economische Zaken

 

Wetsvoorstellen

 1. 31993
  Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds)

 

Overig

 1. 22054-157
  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 25-01-2010
  Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009
   
 2. 22054-153
  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12-11-2009
  Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2009

 

M. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

Wetsvoorstellen

 1. 32002
  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

 

Overig

 

 1. 32262-2
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17-02-2010
  Beantwoording vragen commissie LNV inzake instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA (32 262)
 2. 2010Z03093
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16-02-2010
  Voortgang hoger beroep Gedragscode Unie van Waterschappen (UvW)
 3. 28286-311
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en d.d. 27-07-2009
  Circusdieren
 4. 32123-XIV-28
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 03-11-2009
  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP)
 5. 28286-302
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 30-06-2009
  Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen
 6. 29675-80
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12-06-2009
  Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens
 7. 20487-35
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 03-06-2009
  Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie
 8. 27428-143
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 17-08-2009
  Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens
 9. 28973-33
  Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 21-01-2009
  Ontwikkelingen rond megastallen

10.  28286-379
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 24-02-2010
Resultaten evaluatie gasverdoofd castreren en bijbehorend actieplan

11.  2010Z03643
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 23-02-2010
Afschrift van brief aan de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal inzake de gezondheidsrisico’s in relatie tot de intensieve veehouderij

12.  26991-278
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-02-2010
Beoogde wijzigingen van de VWA-tarieven per 1 juli 2010 en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA.

13.  30252-16
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 28-04-2009
Voortgangsrapportage Taskforce Multifunctionele Landbouw

14.  30252-17
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 26-06-2009
Beantwoording vragen commissie LNV over de uitwerking van het pakket aan maatregelen dat is voorgesteld door de Taskforce multifunctionele landbouw

15.  29675-92
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 08-02-2010
Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee

16.  31250-73
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 12-02-2010
Pangasius aquacultuur in Vietnam

17.  2010Z02617
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-02-2010
Verduurzaming aquacultuur in Nederland

18.  27428-152
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 08-01-2010
Reactie op verzoek commissie op het persbericht en rapport RIKILT ‘Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren’

19.  29576-77
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 05-02-2009
Advies Taskforce Versterking Recreatietoervaart

20.  29446-69
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 16-11-2009
Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren

21.  28286-321
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 23-11-2009
Reactie op Brief van de minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitEuropese Commissie over bevoegdheid lidstaten inzake het verbieden van wilde dieren in circussen

22.  26991-276
Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 10-12-2009
Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA

 

N. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Wetsvoorstellen

 1. 31929
  Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek
 2. 32247
  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat
   
 3. 31774
  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan
 4. 31862
  Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek voor personen met een jaarsalaris van €75.000 of hoger
   

Overig

 

 1. 30413-140
  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 01-02-2010
  Verantwoord beleggen door pensioenfondsen
 2. 30413-139
  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27-01-2010
  Rapport Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen
 3. 30413-138
  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 19-01-2010
  Rapport commissie beleggingsbeleid en risicobeheer
 4. 30413-136
  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 21-12-2009
  Onderzoek inventarisatie witte vlek op pensioengebied

 

O. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Wetsvoorstellen

 1. 30926
  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling
 2. 31996
  Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)
   
 3. 30946
  Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden
 4. 32154
  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)
 5. 31452
  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG
 6. 32022

           

[Vervallen n.a.v. stemmingen d.d. 11 maart 2010]

 

Overig

 1. 2009Z09949
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28-05-2009
  Commissiebrief Coöperatie Tandboog
 2. 2009Z22672
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2009
  Reactie op de brief van Achmea Divisie Zorg over de eerstelijnszorg.
 3. 2009Z22918
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009
  Gemeenschappelijke uitgangspunten EPD
 4. 22112-778
  Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 27-01-2009
  Fiche: Richtlijn inzake orgaandonatie
 5. 22112-919
  Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 04-09-2009
  Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten
 6. 22894-179
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-07-2008
  Kaderbrief screening
 7. 22894-226
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-06-2009
  Actieplan tabaksontmoediging 2009
 8. 22894-230
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-06-2009
  Reactie op verzoek over de stand van zaken in relatie tot het hoger beroep inzake overtreding van de Tabakswet door café De Kachel in Groningen
 9. 22894-231
  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-08-2009
  Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de Wet bevolkingsonderzoek

10.  22894-234
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25-09-2009
Onderzoek tabaksvrije coffeeshop

11.  24077-203
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2007
Verlenging convenantsperiode heroïnebehandeling op medisch voorschrift

12.  24077-224
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-07-2008
Informatie n.a.v. het Algemeen Overleg verslavingszorg van 12 december 2007

13.  24077-225
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-11-2008
Drugsbeleid

14.  24077-236
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29-06-2009
Meer integrale zorg nodig voor de schizofrene patiënt met verslavingsproblemen

15.  25763-23
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-08-2009
Voortgangsrapportage van het project Commissies Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

16.  27295-136
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-03-2009
Besluit NMa Zeeuwse ziekenhuizen

17.  27428-114
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-09-2008
Etniciteit in de zorg

18.  27529-56
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-07-2009
Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier (EPD)

19.  27529-58
Bief regering minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009
Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier

20.  27529-59
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.d.d. 08-02-2010
Voortgangsrapportage elektronisch patientendossier

21.  27565-77
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-10-2008
Expertconsultatie alcoholreclame

22.  27565-92
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-06-2009
De motie Leijten en Voordewind (27565, nr. 40) inzake onderzoek te doen naar de mogelijkheden om alcoholpromoties gericht op jongeren te beperken en zo mogelijk te verbieden

23.  27565-93
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13-07-2009
Uitvoering moties VAO Drankbeleid hokken en keten

24.  27565-94
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-08-2009
Waarschuwinglabels alcoholhoudende dranken (uitvoering motie Voordewind/Leijten 27565, nr. 56)

25.  27565-98
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-10-2009
Lijst van vragen en antwoorden over de overzichtsstudie over de schadelijkheid van alcoholgebruik in de leeftijdsgroep 16-18 jarigen

26.  27565-99
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18-11-2009
Literatuuronderzoek alcoholmaatregelen

27.  27565-100
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 24-11-2009
Verslag schriftelijk overleg inzake het rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit over alcoholhoudende energiedrankjes

28.  27565-101
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009
Alcohol en ouderen

29.  28140-62
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-11-2008
Orgaantransplantaties in het buitenland

30.  28140-70
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11-12-2009
Antwoorden op vragen van de commissie inzake de postmortale weefselketen en ATS

31.  29214-44
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23-12-2009
Wijziging beleids- en beoordelingskader Subsidieregeling PGO

32.  29220-12
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-07-2008, Allochtonen en seksuele gezondheid

33.  29247-109
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009
Integrale bekostiging en de stand van zaken met betrekking tot de zorgstandaarden

34.  29248-105
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-11-2009
Uitvoeringstoets prestatiebekostiging en advies uitbreiding B-segment

35.  29248-106
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-12-2009
Regelgeving en DBC beleidsontwikkelingen voor de gemoedsbezwaarden

36.  29248-109
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-01-2010
Waardering voor Betere Zorg IV

37.  29323-62
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20-02-2009
Voortgangsrapportage Zwangerschap en Geboorte

38.  29323-71
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Spor d.d. 18-08-2009t
Stand-van-zaken-brief inzake de evaluatie van de Embryowet en stamcelonderzoek

39.  29323-75
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31-12-2009
Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

40.  29477-107
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-10-2009
Voortgang die het afgelopen jaar is geboekt in het verbeteren van de begrijpelijkheid van bijsluiters bij geneesmiddelen

41.  29477-121
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-11-2009
Uitvoering motie Zijlstra cs.(29477, nr. 76) over de financiële concurrentievoordelen van het preferentiebeleid.

42.  29477-122
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009
Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

43.  29477-123
Brief van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de  d.d. 10-11-2009
Uitvoering motie Van der Veen c.s. (29477, nr.113) over ontmoedigen van het aanbesteden onder couvert

44.  29477-125
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 08-01-2010
Stappenplan geneesmiddelenbeleid

45.  29477-127
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-02-2010
Informatie over geneesmiddelen

46.  29689-282
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 07-12-2009
Evaluaties Zvw, Wzt, WMG, CVZ en NZa

47.  30371-17
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12-01-2009
Aanbieding Jaarrapportage 2007 IGZ Wet afbreking zwangerschap

48.  30486-1
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-03-2006
Aanbieding evaluatie Embryowet

49.  30486-3
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 05-10-2006
Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet

50.  30492-36
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25-09-2009
Quick scan “de praktijk van dwangbehandeling in de Wet bopz”

51.  30492-37
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2009
Verslag schriftelijk overleg over de beleidsvoornemens terugdringen dwang en drang

52.  30597-109
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-10-2009
Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

53.  30597-116
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 05-11-2009
Bouwen aan vertrouwen; toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ

54.  30597-118
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009
Beantwoording vragen van de commissie inzake de onderwerpen contracteerruimte AWBZ 2009, belonen zorgaanbieders voor leveren kwaliteit en beter, samenvattend inzicht in de AWBZ

55.  30597-127
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-12-2009
NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008

56.  30597-128
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-12-2009
Stand van zaken voorbereiding besluitvorming uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

57.  30597-134
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-02-2010
Betekenis visie langdurige zorg voor bekostiging AWBZ

58.  31200-XVI-188
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-09-2008
Rapporten alcoholreclame en -marketing

59.  31466-51
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 31-03-2009
Kwetsbaarheid in het rekenmechanisme van de chip op de Smartcard

60.  31700-XVI-129
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 20-02-2009
Reactie op het jaarverslag van de centrale deskundigencommissie levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking

61.  31700-XVI-142
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 07-05-2009
Visiedocument bekostiging mondzorg

62.  31700-XVI-143
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-05-2009
Ontwikkelingen V.S. stamcelonderzoek sinds het aantreden van president Obama

63.  31765-6
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27-10-2009
Inspectierappport over invloed op behandelrichtlijnen

64.  31765-9
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-12-2009
Onderzoek Patiëntveiligheid Eerstelijnszorg

65.  32011-1
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 08-07-2009
Rechterlijke uitspraken en toezeggingen algemeen overleg rookvrije horeca 10 maart 2009

66.  32011-3
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-12-2009
Rapportage één jaar rookvrije horeca

67.  32011-4
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-12-2009
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit ter wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten

68.  32011-5
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14-01-2010
Actieplan tabaksontmoediging 2010

69.  32123-XVI-107
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29-12-2009
Beantwoording vragen commissie VWS inzake vrije prijsvorming orthodontie.

70.  32123-XVI-113
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 19-01-2010
Samenhang verschillende brieven toekomst curatieve zorg

P. Jeugd en Gezin

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

 

 1. 32202-3
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 12-02-2010
  Toezending rapporten gelieerd aan het kabinetsstandpunt ‘Toekomst Zorg voor jeugd’
 2. 31001-85
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 15-02-2010
  Ontwikkelingen in de jeugdbescherming
 3. 31839-26
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 01-12-2009
  Reactie advies Gezondheidsraad autismespectrumstoornissen
   
 4. 31839-6
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 12-06-2009
  Onderzoek combinaties van zorg bij jeugdigen
 5. 32202-2
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009
  Reactie op ‘witte vlekken’ in het plan van aanpak Evaluatie Wet op de jeugdzorg
 6. 32202-1
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009
  Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg
   
 7. 31839-20
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009
  Aanpak knelpunten in de hulpverlening van jongeren van 18 jaar en ouder
 8. 28684-252
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009
  Reactie op motie Van Toorenburg (28684, nr. 220) inzake de bevoegdheden van deze gezinsmanagers in relatie tot andere professionals zoals gezinsvoogdijwerkers en gezinscoaches
   
 9. 31839-10
  Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 13-07-2009
  Beantwoording vragen commissie J&G inzake gezinnen die naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontvluchten
   

10.  2009Z09868
Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 27-05-2009
Reactie op brief jeugdrechtadvocaten Rotterdam

11.  30597-100
Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-09-2009
Antwoorden op vragen van de commissie voor Jeugd en Gezin inzake de aanbieding van het rapport van de Taskforce Linschoten

 

 

Q. Wonen, Wijken en Integratie

 

Wetsvoorstellen

 1. 32271
  Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 20..)
 2. 31992
  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders)

Overig

 

 1. 31143-75
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 22-12-2009
  Juridisch onderzoek verbrede leerplicht
 2. 2010Z00312
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 11-01-2010
  Koopwoningen gekocht door starters en studenten bij Koopstudio
 3. 32123-XVIII-60
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 17-12-2009
  Studentenhuisvesting
 4. 29549-51
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 21-07-2009
  Reactie op de brief van de commissie voor WWI inzake de motie van het lid Kant inzake het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen
 5. 27926-140
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 08-07-2009
  Stand van zaken toezeggingen AO Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerij van 4 september 2008
 6. 31700-XVIII-83
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 12-05-2009
  Beantwoording vragen van de commissie inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie
 7. 31700-XVIII-84
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 29-05-2009
  Voortgang Segregatienota
 8. 31700-XVIII-62
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 27-01-2009
  Rapport “Goede buren kun je niet kopen”
 9. 32123-XVIII-9
  Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 14-10-2009
  Beantwoording vraag van de commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de woningtoewijzing van MBO-studenten in de gemeente Amersfoort.

10.  32123-XVIII-29
Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 13-11-2009
Beantwoording motie Heroverweging Remigratiewet (31700 XVIII, nr. 20 )

11.  32123-XVIII-56
Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 01-12-2009
Kabinetsreactie op de werking en de mogelijke verbreding van het zogenaamde transferinformatiepunt in de Rotterdamse deelgemeente Charlois

12.  29549-50
Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 02-03-2009
Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen (29549, nr. 32)

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Kamerverkiezingen 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s